Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Botveds tilbud er kun gældende i 3 mdr. beregnet fra den dag tilbuddet er dateret, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Der tages forbehold for tastefejl. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Botveds tilbud automatisk. Botveds tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller
leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

1.2 Botved forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Botved garanterer i så fald som minimum en
tilsvarende ydelse.

1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Botved har
fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Botved med en ordrebekræftelse via mail eller brev.

2. Priser og leveringssted

2.1 Priser fremgår af Botveds til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. Botved forbeholder sig ret til at hæve prisen med et varsel på 14 dage over for kunden. Såfremt kunden ikke ønsker at acceptere prisforhøjelsen, er kunden berettiget til at hæve den del af leverancen, som prisforhøjelsen vedrører.

2.2 Levering foregår ab fabrik.

2.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Botved bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

2.4 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Botveds side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

2.5 Botved kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Botved kan endvidere kun
holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Botved side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab
som følge af forsinkelsen.

3. Fragt, forsikringer mm.

3.1 De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle
statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Botved kan justere
priserne.

4. Betaling

4.1 Botveds betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftlig aftalt.

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Botveds forhold, er Botved berettiget til at beregne
morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede
og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

4.3 Følgende kort modtages:

  • VISA
  • VISA Elektron
  • Mastercard/Eurocard

Ved kortbetaling, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes til dig. Ved tilbud afgivet af sælger gælder standardbetalingsbetingelser som er 30 dage netto. Botved tilbyder elektronisk fakturering i OIOXML format. Fakturaer og kreditnotaer kan endvidere blive fremsendt i pdf format via e-mail. Såfremt faktura og kreditnota skal fremsendes i papirform, vil der blive opkrævet et faktureringsgebyr på kr. 40,00 ekskl. moms. Alle leverancer, herunder delleverancer, betales med en andel ved bestilling og resten sendes ved leveringen, medmindre andet aftales. Ved specialproduktioner kan sælger kræve forudbetaling af hele leverancen. Hvis en leverance er ukomplet eller
behæftet med mindre mangler, men dog brugbar, berettiger dette ikke køberen til at tilbageholde et større beløb end svarende til værdien af den fejlbehæftede del af leverancen. Ved for sen betaling beregner sælger sig et rentetillæg og et rykkergebyr i overensstemmelse med rentelovens satser.

5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1 Botved bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er
betalt.

5.2 Botved er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Botveds samlede
omkostninger i forbindelse med aftalen.

6. Annullering og ændring af ordrer

6.1 Efter Botved har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Botveds mistede fortjeneste.

6.3 Bestillingsvarer/specielt fremstillede varer tages ikke retur.

6.4 Der er 14 dages fortrydelsesret på alle varer købt via nettet. Fortrydes et køb skal Botved hurtigst muligt kontaktes pr. telefon, eller via e-mail.
Fragtudgifter for at returnere et fortrudt varekøb påhviler kunden. Når Botved har modtaget varer, krediteres det fulde beløb (dog undtaget
fragtomkostninger). Returnerede varer skal være i original emballage og salgbar stand som ved modtagelsen. Varer ikke solgt via nettet modtages
kun undtagelsesvis retur og kun efter nærmere aftale og i ubeskadiget stand og original emballage.

7. Udvalg

Varer i udvalg udlånes som hovedregel i 10 dage. I tilfælde af returnering påhviler det låneren, at varen er i samme stand som ved modtagelse.
Udvalgsvarer modtages kun retur franko og i ren og uvasket stand.’

8. Undersøgelsespligt og reklamation

8.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

8.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Botved besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

8.3 Undlader Køber, at underrette Botved straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Botved.

9. Mangler

9.1 Botved påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

9.2 Botved har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Botved forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Botved skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

9.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

9.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

9.5 Efter at Botved har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Botved afhjælpe manglen.

9.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Botved afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

9.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Botved disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

9.8 Botved yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Botveds afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

10. Ansvarsbegrænsninger

10.1 Botveds erstatningsansvar for mangler kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

10.2 Botved er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om
dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Botved måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Botved skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

11. Produktansvar

11.1 Botved er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. Botved har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Botved sig intet produktansvar.

12. Ansvarsfrihed – force majeure

12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

12.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

12.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

13. Registrering af oplysninger på www.botved.dk

Ved førstegangsbestilling via nettet registreres man som kunde. Der skal vælges brugernavn og kode til videre brug. Den indtasterede adresse bruges
kun ved forsendelse af varer. Telefonnummer benyttes af Botveds medarbejder ved spørgsmål omkring en ordre. Den oplyste e-mail bruges til fremsendelse af ordrebekræftelse. Alle oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.

14. Afgørelse af tvister

14.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

14.2 Ved tvister skal disse afgøres ved A/S A.P. Botveds værneting.

Generelle oplysninger: 

A/S A.P Botved 
Nørrelundsvej 5 2720 Herlev 
CVR: 25923693

Version: Marts 2022.